పరీక్ష నివేదిక అయోలి 15x80

పరీక్ష నివేదిక అయోలి 20x100

పరీక్ష నివేదిక రుయిచెంగ్ 30x60

పరీక్ష నివేదిక రుయిచెంగ్ 60x60

అయోలి 30x60 యొక్క పరీక్ష నివేదిక

టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ చాయోయు 60x60

టియాన్క్సింగ్ 30x60 యొక్క పరీక్ష నివేదిక

టియాన్క్సింగ్ 60x60 యొక్క పరీక్ష నివేదిక